top of page

AJUTS A LES FAMÍLIES (DATA LÍMIT 10 DE SETEMBRE)

La Fundació FEBIB 1935 de la Federació De Bàsquet Balear ha activat una línia d'ajuts econòmics, destinats a les famílies dels clubs balears de bàsquet que tinguin problemes econòmics derivats de la pandèmia del COVID 19. Aquestes ajudes aniran destinades a sufragar les despeses d'inscripció de la temporada 2020-2021. Les persones interessades ens heu de fer arribar la sol·licitud de subvenció al coordinador o membres de la junta directiva.

La sol·licitud consta de la documentació següent:

Documentació obligatòria

1. Model de sol·licitud (PDF adjunt). 2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció. 3. Fotocòpia del llibre de família. 4. Certificat d’empadronament dels menors pels quals es sol·licita l’ajut.

Cal obligatòriament també presentar almenys un dels següents documents: 1. Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació almenys un membre de la família o la unitat familiar mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda d’ocupació. 2. Haver resultat almenys un membre de la família o la unitat familiar afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat. 3. En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi que forma part de la família o la unitat familiar mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any, per qualsevol mitjà de prova admès en dret. 4.En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica de la família mitjançant informe de Serveis Socials de l’Ajuntament respectiu.

bottom of page